Kuidas kujuneb metsa ja maa hind?

Metsamaa hinna kujundavad järgmised tegurid:
 • kasvava metsa tagavara hektaril
 • kinnistu suurus
 • metsa liigiline koosseis
 • metsa vanuseline koosseis
 • kasvukohatüüp
 • boniteet
 • ligipääs kinnistule
 • looduskaitselised ja muud piirangud.
Põllumaa hinna kujundavad järgmised tegurid:
 • asukoht
 • kinnistu suurus
 • kuju
 • mullaviljakus
 • ligipääsud
 • registreering PRIA registris
 • erinevad piirangud

Millised tegurid mõjutavad metsamaa ja põllumaa hinda?

Metsa- ja maatehingute hinnad ei ole kivisse raiutud ja kujunevad välja mitmete tegurite koosmõjus. Kuigi metsamaa ja haritava maa näol on tegemist justkui sarnaste varaliikidega, on hinnakujunduses olulised erinevused, mida tasuks silmas pidada nii maatüki ostul kui ka müümisel. Toome nii metsamaa kui ka põllumaa puhul välja mõned olulisemad tegurid, mis mõjutavad kinnistute väärtust ja hinda.

Metsamaa hinda mõjutavad tegurid

Metsamaa hinnakujundus on tugevalt seotud eestlaste au ja uhkuse ehk puiduga. Kuid on ka teisi mõjutajaid, millest ei saa hinnakujundusel mööda vaadata.

Metsa liigiline ja vanuseline koosseis

Metsa hinnakujunduse kõige olulisem tegur on selle liigiline ja vanuseline koosseis. Kõrgemas hinnas on raieküpse metsaga metsamaa, millelt on uuendusraie abil võimalik kohe tulu teenida. Et metsa raieküpsuse saavutamine võtab aastakümneid ja toimub üle põlvkondade, on selline hinnakujundus ka mõistetav.

Kui metsakinnistu ostult soovitakse kohe tulu teenida on mõistlik vaadata kõrgema hinna ja raieküpse metsaga kinnistute poole, pikaajalisteks investeeringuteks sobivad pigem metsanoorendikud ja keskealise metsaga metsamaa.

Kasvukohatüüp

Puidu kvaliteet ja metsa kasvukiirus sõltub otseselt metsa kasvukohatüübist ehk sellest, kas kasvava puiduliigi jaoks on aluspind sobiv. Eriti oluline on kasvukohatüübi sobivust jälgida uue puistu loomisel, sest kasvukohatüübi ja puiduliigi sobivusel kasvab tervem ja elujõulisem mets, mille eest on tulevikus lootust ka kõrgemat tulu saada.

Õige kasvukohatüüp tagab metsa tervise ja elujõulisuse

Põllumaa hinda mõjutavad tegurid

Põllumaa puhul on samuti kindlad tegurid, mis mängivad hinnakujunduses olulist rolli. Enne kui heidame pilgu nii metsa- kui ka põllumaa ühistele hinda määravatele teguritele, oleks põllumaa hinnakujunduses oluline välja tuua järgmised mõjutajad.

Kas põllumaa on registreeritud PRIA registris?

Põllumaa hinna ja PRIA põllumassiivide registrisse kandmise vahel on järgmine seos: mida suurem osa põllumassiivist on registrisse kantud, seda kõrgem on põllumassiivi hektari hind.

Põhjus selleks on lihtne – PRIA põllumassiivide registrisse kantud maale on võimalik taotleda toetusi, mis lihtsustavad selle majandamist.

PRIA registrisse kantud maale saab taotleda toetusi

Millised tegurid mõjutavad nii metsa- kui ka põllumaa hinda ja väärtust?

Hoolimata metsamaade ja põllumaade suurtest põhimõttelistest erinevustest on ka ühiseid tegureid, mis mõlema hinnakujunduses samavõrd olulised. Peamistest kinnistute väärtuse mõjutajatest võiks välja tuua järgmised:

Kinnistu asukoht ja ligipääsetavus

Olenemata sellest kas tegemist on metsamaa või haritava maaga, on oluline võrdlemisi lihtne ligipääs. Nii metsamajandus kui ka põllumajandus eeldavad rasketehnika kasutamist ja välja raiutud puidu või saagi transporti maatükilt välja. See tähendab, et märgatavalt kõrgemas hinnas on maatükid, millele on rajatud hõlpsad juurdepääsuteed.

Metsamaade puhul lisandub veel üks dimensioon – mida lähemal asub mets suurtele asulatele ja kokkuostjatele, seda kõrgem on metsamaa hind, sest see lihtsustab raie teostaja jaoks puidu realiseerimist.

Kinnistu suurus

Suuremad kinnistud on hinnas nii metsamaade kui ka haritava maa puhul. Põhjus selleks on lihtne – suuremat kinnistut on lihtsam ja soodsam majandada. Metsa majandamise käigus tähendab suurem kinnistu vähem metsatehnika transporti ja logistikat. 

Sama võib täheldada ka põllumaade puhul. Suuri põllumassiive, millel on võimalik töid korraga teostada, on oluliselt mugavam majandada ning seda eriti suurte põllumajandusettevõtete puhul, kelle maaportfellis võib olla kinnistuid üle Eesti.

Mullaviljakus

Mullaviljakus ehk boniteet on oluline hinnakujundaja nii metsa- kui ka põllumaa puhul. Siinkohal peab paika seos – mida kõrgem mullaviljakus, seda kõrgem hind. Kui metsamaa puhul tähendab kõrgem mullaviljakus üldiselt metsa kiiremat kasvu ja kõrgemat kvaliteeti, siis haritava maa puhul on boniteet üks kõige olulisemaid hinnategureid. 

Boniteet kujuneb välja mulla koostise, omaduste, režiimide, niiskuse ja veel mitmete teiste tegurite koosmõjus. See tähendab, et teadlikul omanikul on võimalik oma maatüki mullastiku boniteeti teadlike tegevuste abil tõsta. Metsaomanik saab üldiselt maaparandusega tegeleda pärast uuendusraiet (näiteks kraavide kaevamisega liigniiske mullasitku korral), haritava maa viljakust saab reguleerida näiteks väetamise või ka maa sööti jätmise läbi.

Looduskaitselised ja majandamispiirangud

Kuigi looduskaitselistest piirangutest on enam mõjutatud metsamaad, siis kehtivad majandamispiirangud ka mõnedele looduslikele rohumaadele ja kaitsealadele jäävatele rannaniitudele. Olenevalt sellest, kas tegemist on looduskaitsealaga, maastikukaitsealaga, sihtkaitsevööndiga, Natura 2000 alaga või mõne haruldase liigi pesitsuskohaga on piirangute tõsidus ning ka majandamispiirangud erinevad.

Rusikareegel ütleb, et mida tõsisemad piirangud, seda madalam hind. Üldjuhul on aga kaitsealal asuvate maade omanikel võimalik teotleda erinevas suuruses toetusi. 

Soovid osta või müüa metsamaad ja põllumaad?

Meie pikaajaline kogemus nii metsamaa ja põllumaa tehingutega kui ka majandamises on andnud meile ekspertteadmised, mida saame oma klientide heaks ära kasutada.

Soovid nõu ja abi metsamaa- ja põllumaa müümisel? Aitame leida parima tehingu.

Soovid osta metsamaad ja põllumaad? Meil on müügis valik erineva suurusega kinnistuid – vali endale sobivaim!

EstEst PR OÜ

Andres Pallas
juhataja

  Võta ühendust!

  Rästa 18-2 (1. korrus)
  13417, Tallinn, Eesti

  OÜ ESTEST PR
  Reg.nr.10256249
  EE100251623