Info kinnistu kohta

Kinnistu kirjeldus

Müüa suur elamumaa Tallinna lähedal. Haruldane võimalus suurema privaatse krundi otsijale! Kinnistu piirneb kahest küljest riigimetsaga. Vastavalt Kiili valla poolt väljastatud projekteerimistingimustele on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 3 abihoonet summaarse ehitisealuse pinnaga kuni 500m2.

 

1,9km kaugusele jäävad IKEA mööblikauplus ja ehitatav Selveri hüpermarket

7,4km Järve Selver

12km kesklinn

Olemas ehitusloaga ligipääsutee projekt. Tee alla jäävatele kinnistutele on seatud servituudid.

 

Elamumaa Tallinna lähedal – MIKUHANSU

Projekteerimistingimuste sisu:
Ehitusõigus ja arhitektuursed-ehituslikud tingimused:


1. Suurim ehitisealune pind krundil kokku – 500m
2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik
krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste
ehitisealuste pindade summa).


2. Suurim hoonete arv krundil kokku – 4 (1 üksikelamu ja 3 abihoone). Projekteeritavate
ehitiste kasutamise otstarve – 11101 üksikelamu ja 12744 elamu, kooli vms abihoone.


3. Suurim korruselisus – 2 (üksikelamu), 1 (abihoone).


4. Suurim kõrgus maapinnast – 9 m (üksikelamu), 4,5 m (abihoone). Hoonete ± 0.00 kõrgus –
min. 0,30 m maapinnast. Siduda abs. kõrgusega.


5. Katus – kaldkatus, katusekatte materjal: katusekaldele vastav ja arhitektuurselt sobiv.


6. Projekteeritavad hooned peavad järgima piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid
ning moodustama harmoonilise ansambli naabruses paiknevate ehitistega. Abihoone ja
nende välisviimistlus peavad sobima üksikelamuga. Hoonetel tuleb eelistada naturaalseid
materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi). Välisviimistluses ei ole lubatud looduslikke
materjale imiteerivate kunstmaterjalide (näiteks: plastik välisvoodrilaud) jmt plast- ning
metallfassaadikattesüsteemide kasutamine. Esitada hoonete värvilahendused. Näidata
hoonestuse kaugus krundi piiridest.


7. Piirded projekteerida naabruses olemasolevate piirdeaedade lahendustega kooskõlas.
Teedepoolsed kuni 1,40m (läbipaistev puitaed), kruntide vaheline kuni 1,60m (võib ka olla
võrkaed). Mitte rajada massiivpiirdeaeda (müüri, planku). Piirdega võib piirata elamut
ümbritseva õueala kuni ca 2000m
2. Esitada piirdeaia eskiislahendus.


8. Projekteerimisel lähtuda siseministri 30. märtsi 2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”. Katastriüksuse piirile lähemale kui 4
meetrit võib hooneid projekteerida naaberkinnisasja omanike omavahelisel kirjalikul
kokkuleppel, kus peab olema fikseeritud, et naaberkinnisasja omanik(ud) on teadlik(ud)
nende katastriüksusele seatavast tuleohutuskujast tulenevast kitsendus(t)est ja/või tuleb tule
leviku piiramine naaberehitistele tagada ehituslike või muude abinõudega.


9. Liikluskorraldus ja juurdepääs: lahendada vastavalt projekteerimisnormidele. Teede
planeerimisel lähtuda Eesti standardist.
Projekteerimistingimuste alusel ei teki juurdepääsu tagavat asjaõigust.
Projekteerimistingimustes näidatakse vaid avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht.
Katastriüksuse omanikul on õigus saada juurdepääs avalikule teele kokkuleppel üle võõra
kinnisasja vastavalt asjaõigusseaduse § 156 lõikes 1 sätestatule või esitades vastavasisuline
avaldus Harju Maakohtule. Kiili Vallavalitsus ei võta projekteerimistingimuste
väljastamisega endale mistahes varalisi või mittevaralisi kohustusi, mis on seotud
juurdepääsu tagamisega kinnisasjale või juurdepääsutee väljaehitamisega avalikult
kasutatava teeni või selle tee hooldamisega seoses. Kõik sellised kohustused on kinnisasja
omaniku ainukohustused.


10. Parkimine lahendada krundisiseselt. Näidata parkimiskohad asendiplaanil.


11. Ilma detailplaneeringuta või ehitusloata võib krundile rajada kuni neli kuni 20m2 suuruse
ehitisealuse pinnaga väikehoonet (nt tööriistakuuri saun, garaaž, varjualune vms). Alla 20m
2
ehitised on keelatud paigutada krundi piirile lahemale kui 4m ja tee kaitsevööndisse.
Väikehoone ehitamisel ja materjalide valikul lähtuda põhihoone arhitektuursest stiilist
(põhihoone puudumisel tuleb arvestada piirkonna arhitektuurse stiiliga). Projekteeritava
hoone juurde kuuluvad väikevormid tuleb lahendada hoonetega stiililt harmoneeruvalt ja
looduskeskkonna eripära arvestavalt.


12. Hoonete projekteerimisel arvestada kitsendustega:
1. Maaparandushoiuala (4109450020100004);
2. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd (11115).